Pravilnik

Pravilnik o uvakufljenju imovine

Na osnovu Ustava i Statuta (Član 67.) Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, Matični odbor Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj 12. 10. 2001. godine donio je

P  R  A  V  I  L  N  I  K

o funkcionalnoj organizaciji i uvođenju novina u radu i upravljanju imovinom Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o organizaciji i uvođenju novina u radu i upravljanju imovinom Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini (dalje u tekstu: Pravilnik) određuju se organizacija Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini (dalje u tekstu: “Preporod”) te upravljanje imovinom “Preporoda”.

 

II. ORGANIZACIJA “PREPORODA”

Član 2.

Organizacija “Preporoda” utemeljena je na odredbama Ustava i Statuta.

Član 3.

Osnovni oblik organizovanja unutar “Preporoda” su općinska društva te gradske, kantonalne i regionalne zajednice. Općinska društva i zajednice organizuju na svom području rad u skladu s ciljevima “Preporoda” koji su sadržani u Statutu i Ustavu.

Član 4.

Odluku o osnivanju općinskih društava i zajednica donosi Matični odbor “Preporoda” na prijedlog predsjednika “Preporoda”.

Član 5.

Svako općinsko društvo “Preporoda” ima svoj statut koji mora biti u saglasnosti s Ustavom i Statutom “Preporoda” kao cjeline.

Na Statut iz prethodnog stava saglasnost daje Matični odbor “Preporoda”.

Član 6.

Općinska društva te gradske, kantonalne i regionalne zajednice podnose godišnji izvještaj o svom radu Matičnom odboru “Preporoda”.

Član 7.

U slučaju povrede statutarnih odredbi ili programskih ciljeva od strane organizacionih jedinica, Matični odbor i predsjednik BZK “Preporod” dužni su zaštititi ugled i imovinu BZK “Preporod” u skladu s članom 67. Statuta BZK “Preporod”.

III. UPRAVLJANJE IMOVINOM “PREPORODA”

Član 8.

Imovinu “Preporoda” čine sva pokretna i nepokretna dobra s kojima “Preporod” raspolaže, uključujući i imovinu općinskih društava.

Član 9.

Organi koji sudjeluju u upravljanju imovinom “Preporoda” jesu: Matični odbor “Preporoda”, predsjednik “Preporoda” i predsjednici općinskih društava.

 1. Matični odbor “Preporoda”

Član 10.

Matični odbor “Preporoda” u upravljanju imovinom “Preporoda” obavlja sljedeće poslove:

 • donosi odluke o prodaji, zamjeni ili ustanovljivanju dugoročnih      tereta na  nepokretnoj imovini “Preporoda”,
 • donosi odluke o kupovini nepokretne imovine, uvakufljenju ili primanju poklona od trećih lica u korist “Preporoda”,
 • donosi posebne akte koji uređuju način uvakufljenja imovine ili primanja na poklon imovine od trećih lica,
 • razmatra i donosi odluke o izvještaju predsjednika BZK  “Preporod” kao cjeline te predsjednika općinskih društava o upravljanju imovinom “Preporoda”.
 1. Predsjednik “Preporoda”

Član 11.

U upravljanju imovinom predsjednik “Preporoda” obavlja sljedeće poslove:

 • vodi brigu o zaštiti imovine “Preporoda”,
 • potpisuje ugovore o zakupu na nekretninama “Preporoda” i daje saglasnost na ugovore čiji su potpisnici predsjednici općinskih društava te  gradskih, kantonalnih ili regionalnih zajednica,
 • preduzima mjere na unapređenju imovine “Preporoda”,
 • nadzire rad predsjednika općinskih društava te gradskih, kantonalnih i regionalnih zajednica po pitanju upravljanja imovinom “Preporoda”,
 • priprema prijedloge o uvakufljenju i primanju poklona od trećih lica,
 • podnosi Matičnom odboru godišnji izvještaj o stanju imovine  “Preporoda”,
 • donosi odluke o utrošku novčanih sredstava u iznosu do 20.000 KM (za utrošak sredstava preko predviđenog iznosa neophodno je odobrenje Izvršnog odbora “Preporoda”),
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Matični odbor.
 1. Predsjednici općinskih društava te gradskih, kantonalnih i regionalnih zajednica

Član 12.

Predsjednici općinskih društava te gradskih, kantonalnih i regionalnih zajednica u upravljanju imovinom “Preporoda” obavljaju sljedeće poslove:

 • vode brigu o zaštiti imovine “Preporoda” na svom području,
 • potpisuju (uz saglasnost predsjednika “Preporoda”) ugovore o zakupu na  nepokretnoj imovini “Preporoda”,
 • preduzimaju mjere na unapređenju imovine “Preporoda”,
 • podnose izvještaj predsjedniku “Preporoda” o stanju imovine “Preporoda” na svom području,
 • donose odluke o utrošku novčanih sredstava u iznosu do 10.000 KM.
 • obavljaju i druge poslove koje im povjeri predsjednik “Preporoda”.

 

Predsjednik Matičnog odbora

Prof. dr. Adnan Silajdžić

Broj: 03-255

U Sarajevu, 12. 10. 2001

Kontakti

BZK Preporod

Branilaca Sarajeva 30
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo

Email: preporod@bih.net.ba
Tel.: + 387 /33/ 444-078
Fax.: +387 /33/ 226-511 | 215-665

Na vrh